Enter your keyword

กำหนดการสอบแก้ตัวและข้อปฏิบัติ นักเรียนที่ติด “0” “ร” “มผ” ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบแก้ตัวและข้อปฏิบัติ นักเรียนที่ติด “0” “ร” “มผ” ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบแก้ตัวและข้อปฏิบัติ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)