Enter your keyword

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ 
ได้รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ 
กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร