Enter your keyword

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช 
ได้รับรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน” 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร