Enter your keyword

ผลการประกวดวงดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผลการ
ประกวดดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 รอบชิงชนะเลิศ

 

รางวัล กรับดีเด่น 
ได้แก่ เด็กชายสิปปกร  หิริกุล ห้อง 17

รางวัลชมเชย 
ประเภท วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย

 
จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561