Enter your keyword

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ ASMOPSS 2018


 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี
กับผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ ASMOPSS 2018
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2018 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 
สาขาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 
รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายวชิรวิชญ์   กิจคุณาเสถียร   ห้อง 6/10 
 
รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายพีรวินท์   อธิประยูร  ห้อง 5/8
 
 
สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 
รางวัลเหรียญทอง
เด็กชายภูดิศ   ธนกุลไกรฤทธิ  ห้อง 110
 
รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายสิรวิชญ์   พิพิธธนาบรรพ์  ห้อง 110
เด็กชายปรานต์กฤษฎ์  สิริพิชิตศุภผล  ห้อง 310
 
รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายศิทธา  ตันติกุล  ห้อง 27
 
 
สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 
รางวัลเหรียญทอง
เด็กชายถิรภัทร   กิจวีรกุล   ห้อง 6/7
 
 
สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 
รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายธรินภัชญ์   สุชาติพงษ์   ห้อง 210
รางวัลเกียรติคุณประกาศ
เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร   ห้อง 110