Enter your keyword

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ASMO International 2018


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ASMO International 2018
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลการแข่งขันฯ เป็นดังนี้

เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ ห้อง 310
ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล
และ ถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม

 

เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล ห้อง 5/10
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทบุคคล
และ รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม

 

เด็กชายวริทธิ์  วิริยะประสิทธิ์ชัย
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล
และ ถ้วยรางวัลแชมเปี้ยน ประเภททีม

 

เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ ห้อง 210
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล
และ ถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนประเภททีม